Alla medlemmar i SK Sandlöparen hälsas välkomna till årsmöte 2022 som hålls torsdagen den 17 februari 2022 kl 19:30. På grund av pandemin hålls det denna gång digitalt, på Google Meet, på följande länk: https://meet.google.com/mmi-ekew-aji

Eftersom tyvärr Louise valt att inte fortsätta i styrelsen så vill vi också passa på att fråga om det är någon som är intresserad av att hjälpa till i styrelsen kommande verksamhetsår. Hör av er snarast om ni är intresserade av det till någon i styrelsen då styrelsen också fungerar som valberedning.

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fastställande av dagordning
4. Val av justerare tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Styrelsens ansvarsfrihet
8. Motioner och förslag
9. Medlemsavgift
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. suppleanter
11. Val av
– Ordförande
– Styrelseledamöter och ev. suppleanter
– Revisorer
– Valberedning
12. Övriga frågor och meddelanden
13. Mötets avslutande

Eventuella motioner eller förslag från medlemmar ska inges skriftligt till styrelsen senast två veckor före mötet, dvs senast den 3 februari, till någon av följande e-postadresser:
info@sksandloparen.se – klubbens officiella adress
claes.jonsson@gmail.com – ordförande

Övriga handlingar till årsmötet (ekonomihandlingar/verksamhetsberättelse) kommer att distribueras innan mötet.

Välkomna!

Claes Jönsson, ordförande