Härmed kallas alla medlemmar i Schackklubben Sandlöparen till årsmöte, den 24 februari 2020 kl 19:30 i Byskolans matsal. 

Dagordning: 

 1. Mötets öppnande 
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 3. Val av justerare tillika rösträknare 
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 5. Revisorernas berättelse 
 6. Styrelsens ansvarsfrihet 
 7. Motioner och förslag 
 8. Medlemsavgift 
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. suppleanter 
 10. Val av – Ordförande – Styrelseledamöter och ev. suppleanter – Revisorer – Valberedning 
 11. Övriga frågor och meddelanden 
 12. Mötets avslutande 

Eventuella motioner eller förslag från medlemmar ska inges skriftligt till styrelsen senast två veckor före mötet, dvs senast 10 februari, till någon av följande e-postadresser: 

info@sksandloparen.se – klubbens officiella adress 

claes.jonsson@gmail.com – ordförande 

johangronte@hotmail.com – sekreterare 

Välkomna! 

Styrelsen för SK Sandlöparen