Kallelse till årsmöte i Schackklubben Sandlöparen, 12 februari 2024
Härmed kallas alla medlemmar i Schackklubben Sandlöparen till årsmöte den 12 februari 2024 kl
19:30. Mötet kommer att hållas i Byskolans matsal i Södra Sandby.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av justerare tillika rösträknare
 5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Styrelsens ansvarsfrihet
 9. Motioner och förslag
 10. Medlemsavgift
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. suppleanter
 12. Val av
  • Ordförande
  • Styrelseledamöter och ev. suppleanter
  • Revisorer
  • Valberedning
 13. Övriga frågor och meddelanden
 14. Mötets avslutande

Eventuella motioner eller förslag från medlemmar ska inges skriftligt till styrelsen senast två veckor
före mötet, dvs senast den 29 januari, till någon av följande e-postadresser:
info@sksandloparen.se – klubbens officiella adress
claes.jonsson@gmail.com – ordförande

Välkomna!

Styrelsen för SK Sandlöparen